Patvirtintas sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ A. JUOZAPAVIČIAUS G. 13 IR ŽVEJŲ G. 14 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE A. JUOZAPAVIČIAUS G. 13 (KADASTRO NR. 0101/0032:666) TVIRTINIMO
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. sausio 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG260277:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-772 ,,Dėl sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079710) sprendinių koregavimą sklype A. Juozapavičiaus g. 13
(kadastro Nr. 0101/0032:666), kurio tikslas: detaliuoju planu sklypui nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą papildyti visuomeninės paskirties teritorijų žemės naudojimo būdu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-635). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Patvirtintas Juozapaviciaus