Patvirtintas sklypų buvusiame Ližiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Girdvainio g. 1 ir 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ BUVUSIAME LIŽIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 56 M. GIRDVAINIO G. 1 IR NR. 55 M. GIRDVAINIO G. 7 STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO KEIČIANT ĮVAŽIAVIMO IR IŠVAŽIAVIMO VIETĄ TVIRTINIMO

 

2021 m. sausio  7   d.   Nr. A30-56/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  žemės sklypų buvusiame Ližiškių kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-1842 „Dėl žemės sklypų buvusiame Ližiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypų Nr. 56 M. Girdvainio g. 1 ir Nr. 55 M. Girdvainio g. 7 statybos zoną, ribą, įvažiavimo ir išvažiavimo vietą pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama).

 

 

GIRDVAINIO+PLANAS

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut