Patvirtintas sklypų Fabijoniškių g. detaliojo plano koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ FABIJONIŠKIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2016 m. rugsėjo 2 d. Nr. 30-2094

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į 2016 m. rugpjūčio 22 d. teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo aktą Nr. REG 10005:

1. T v i r t i n u sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-866 ,,Dėl sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-73).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė