Patvirtintas sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Geležinio Vilko g. 2

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ GELEŽINIO VILKO G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE GELEŽINIO VILKO G. 2 TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-389 „Dėl sklypų Geležinio Vilko g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registracijos
Nr. T00055444) sprendinių koregavimą sklype Geležinio Vilko g. 2 (kadastro Nr. 0101/0052:422): koreguoti statybos zoną, statybos ribas ir servitutus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Gelezinio Vilko 2