Patvirtintas sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ JUODAJAME KELYJE 75E DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 15 (KADASTRO NR. 0101/0158:2539) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. rugsėjo 01 d. Nr. 30-1980/23
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. liepos 17 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG286412 ir Sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinių įgyvendinimo sutartį (reg. Nr. A615-137/23):

  1. T v i r t i n u sklypų Juodajame kelyje 75E detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0158:2539) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinius, kurių tikslas – padalinti sklypą į atskirus sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties dalyje sklypų pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti servitutus ir pagrindinius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-157). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas