Patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102 ir Nr. 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0063:732, NR. 0101/0063:102 IR NR.  0101/0063:751) STRIELČIUKŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE STRIELČIUKŲ G. 16 IR 18 TVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio  17 d.   Nr. A30-2100/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. liepos 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG147771:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-21 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732; 0101/0063:102; 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0063:732, Nr. 0101/0063:102 ir Nr. 0101/0063:751) Strielčiukų gatvėje detaliojo plano (registro
    Nr. T00057741) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Strielčiukų g. 16 ir 18 keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą), nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-216). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Pagrindinis+brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut