Patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Kroatų g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ir 22

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR.  0101/0158:740, NR. 0101/0158:741, NR. 0101/0158:683) NEMĖŽIO K., NAUJOSIOS VILNIOS SEN., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE KROATŲ G. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 IR 22 TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  2 d.   Nr. A30-1355/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 27 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG109766:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu
    Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00078264) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypuose Kroatų g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ir 22 pakeisti sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą, užstatymo tipą, kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus bei panaikinti servitutą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
    Nr. K-VT-13-18-161). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                            Detaliojo_plano_sprendiniu_brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut