PATVIRTINTAS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1154 IR NR. 0101/0167:1097) PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 56 (KARALIAUČIAUS G. 25, KADASTRO NR. 0101/0167:2122) IR NR. 57 (KARALIAUČIAUS G. 27, KADASTRO NR. 0101/0167:1838) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1154 IR NR. 0101/0167:1097) PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 56 (KARALIAUČIAUS G. 25, KADASTRO NR. 0101/0167:2122) IR NR. 57 (KARALIAUČIAUS G. 27, KADASTRO NR. 0101/0167:1838) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos
24 d. sprendimu Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069349) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 56 (Karaliaučiaus g. 25, kadastro Nr. 0101/0167:2122) ir
Nr. 57 (Karaliaučiaus g. 27, kadastro Nr. 0101/0167:1838): pakeisti statinių statybos zoną ir ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus bei servitutus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Karaliausciaus 25