Patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) detaliojo plano sklype Nr. 1/16 (kadastro Nr. 0101/0171:483) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:163 IR NR. 0101/0171:47) DETALIOJO PLANO SKLYPE NR. 1/16 (KADASTRO NR. 0101/0171:483) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 1-1112 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:163 ir Nr. 0101/0171:47) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00055979) sklype Nr. 1/16 (V. Gorskio g. 13, kadastro Nr. 0101/0171:483) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-557). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo detaliojo plano patvirtinimo nustatyta tvarka turi pateikti detalųjį planą įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Gorskio