Patvirtintas sklypų Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAIMYNŲ G. 150 (KADASTRO NR. 0101/0165:2046) IR KAIMYNŲ G. 152 (KADASTRO NR. 0101/0165:2029) DETALIOJO PLANO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. liepos d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. liepos 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG284764:
1. T v i r t i n u žemės sklypų Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai: nekeičiant nustatytos žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo sujungti žemės sklypus Kaimynų g. 150 (kadastro Nr. 0101/0165:2046) ir Kaimynų g. 152 (kadastro Nr. 0101/0165:2029) į vieną sklypą, nustatyti sujungto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-803). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Kaimynu 150 tvirt