Patvirtintas sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 6 (Žalgirio g. 114, kadastro Nr. 0101/0032:1016)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ LINKMENŲ G. 13, 17 IR LINKMENŲ G. 17 / ŽALGIRIO G. 114 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 6 (ŽALGIRIO G. 114, KADASTRO NR. 0101/0032:1016) TVIRTINIMO
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 28 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG217406:

1. T v i r t i n u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) pakoreguotus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-188 „Dėl sklypų Linkmenų g. 13, 17 ir Linkmenų g. 17 / Žalgirio g. 114 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058492, buvęs Nr. 2000) sprendinius sklype Nr. 6 (Žalgirio g. 114, kadastro Nr. 0101/0032:1016) inicijavimo pagrindu, koreguojant užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-51). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

LInkmenu 13, 17 tvirtinimas