Patvirtintas sklypų Paribio g. 49 ir 51 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Paribio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0029:0249)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ PARIBIO G. 49 IR 51 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE PARIBIO G. 51 (KADASTRO NR. 0101/0029:0249) TVIRTINIMO
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 29 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG80053 ir į Lietuvos vyriausiojoadministracinio teismo 2021 m. gegužės 13 d. nutartį Lietuvos Respublikos vardu (administracinės bylos Nr. eA-669-502/2021, teisminio proceso Nr. 3-61-3-02996-2018-0):
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 471V „Dėl sklypų Paribio g. 49 ir 51 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057608) sprendinių koregavimą sklype Paribio g. 51 (kadastro Nr. 0101/0029:0249): nekeisti sklypo Paribio g. 51 ribų, ploto ir paskirties, koreguoti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą (K) ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdą (R), nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-17-599). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Paribio tvirt