Patvirtintas sklypų Salininkuose detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Dusinėnų g. 43 (kadastro Nr. 0101/0083:1707)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL SKLYPŲ SALININKUOSE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DUSINĖNŲ G. 43 (KADASTRO NR. 0101/0083:1707) TVIRTINIMO

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 955-807/23

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 323.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2151 „Dėl sklypų Salininkuose detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056423) sprendinių koregavimą sklype Dusinėnų g. 43 (kadastro Nr. 0101/0083:1707): pakeisti statybos zoną ir ribas pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Dusinėnų g. 43 tvirtinimas