Patvirtintas sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ VAIDEGIŲ KAIME (KADASTRO NR. 0101/0162:107 IR NR. 0101/0162:103) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0162:1934), NR. 2 (KADASTRO NR. 0101/0162:1935) IR NR. 3 (KADASTRO NR. 0101/0162:1936) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG291622:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-1815 „Dėl sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054511) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai – pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934) naudojimo būdą iš susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, patikslinti žemės sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 ribas padalijant sklypą Nr. 1 į du sklypus ir prijungiant prie anksčiau suformuotų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-675). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Vaidegiu tvirt