Patvirtintas sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ VAIDILUTĖS G. 39, VAIDILUTĖS G. 39A IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. gegužės 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG276076:
1. T v i r t i n u inicijavimo sutarties pagrindu parengtą sklypų Vaidilutės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0011:361), Vaidilutės g. 39A (kadastro Nr. 0101/0011:360) ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą, kurio tikslas – nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti naudojimo reglamentus, statybos zonas ir užstatymo tipą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13- 22-641). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Vaidilutes tvirt