Patvirtintas Sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ sklypo Nr. 71 detaliojo plano koregavimas sklype Nr. 71A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLAS“ SKLYPO NR. 71 DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS IR RIBŲ SKLYPE NR. 71A KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. liepos  7  d.   Nr. A30-1859/20

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ sklypo Nr. 71 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 19 d. įsakymu
Nr. 30-1853 „Dėl sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ sklypo Nr. 71 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype Nr. 71A (kadastro Nr. 0101/0036:1403) detaliuoju planu nustatytas statybos zoną ir ribas pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

SB ĄŽUOLAS 71A+BRĖŽINYS-1

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut