Patvirtintas sodininkų bendrijos ,,Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šeškinės sodų g. 53 (kadastro Nr. 0101/0021:532)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS ,,ŠEŠKINĖ“ TERITORIJOS GELEŽINIO VILKO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE ŠEŠKINĖS SODŲ G. 53 (KADASTRO NR. 0101/0021:532) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugpjūčio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG188257:

  1. T v i r t i n u sodininkų bendrijos ,,Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 825 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimui ir sodininkų bendrijos ,,Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 30-1085 ,,Dėl sklypo Šeškinės Sodų g. 53 (kadastro Nr. 0101/0021:166) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Šeškinės Sodų g. 53 (kadastro Nr. 0101/0021:532), nustatant sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų užstatymo reglamentų. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-20-385). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Seskines sodu 53