Patvirtintas T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro  Nr. 0101/0101:687), Nr. 32 (Pukuvero g. 24, kadastro Nr. 0101/0101:21), Nr. 34 (kadastro   Nr. 0101/0101:1101) ir sklype Nr. 6

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL T-08 KVARTALO BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 28 IR NR. 33 (KADASTRO NR. 0101/0101:985), NR. 31 (PUKUVERO G. 22, KADASTRO NR. 0101/0101:687), NR. 32 (PUKUVERO G. 24, KADASTRO NR. 0101/0101:21), NR. 34 (KADASTRO NR. 0101/0101:1101) IR NR. 6 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės   4  d.   Nr. A30-1485/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. balandžio 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG175761:

  1. T v i r t i n u T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu      Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro  Nr. 0101/0101:687), Nr. 32 (Pukuvero g. 24, kadastro Nr. 0101/0101:21), Nr. 34 (kadastro   Nr. 0101/0101:1101) ir sklypo Nr. 6 (pakoreguotame detaliajame plane sklypas Nr. 8) detaliojo plano, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos      24 d. įsakymu Nr. A30-2164 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 sprendinių koregavimo tvirtinimo“ sprendinių koregavimą, padalijant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą Nr. 6 (pakoreguotame detaliajame plane sklypas Nr. 8), sklypuose Nr. 28 ir Nr. 33, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 34 nustatytą gyvenamosios teritorijos (G) žemės naudojimo būdą ir daugiabučių gyvenamųjų namų statybos (G2) naudojimo pobūdį pakeičiant į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, paliekant sklypo Nr. 28 dalyje nustatytą bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdą (B), padalijant sklypus ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-19-531). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                 Pukuvero+pagr.+br.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut