Patvirtintas teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano papildymas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS ĄŽUOLYNO G. 5 DETALIOJO PLANO PAPILDYMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT KOLIZIJĄ TVIRTINIMO

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 255 punktu ir 318.4.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano papildymo (registro Nr. T00054770), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano keitimo ir teritorijos Ąžuolyno g. 5 detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ sprendinių koregavimą, taisant koliziją, kai dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo detaliajame plane numatyti vienas kitam prieštaraujantys sprendiniai, kuriais nustatomas skirtingas privalomojo teritorijos naudojimo reglamento reikalavimų turinys (žemės naudojimo būdas ir statinių paskirtys), ir keičiu rekreacinį žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut