Patvirtintas teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas sklype J. Basanavičiaus g. 36

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS J. BASANAVIČIAUS G. 36/2 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio  9 d.   Nr. A30-39/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso
Nr. K-VT-13-19-246 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 19 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą
Nr. REG126953 su pritarimu teikimui tvirtinti:

  1. T v i r t i n u teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. 2158V ,,Dėl teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype J. Basanavičiaus g. 36 (kadastro Nr. 0101/0055:105) pagal pridedamą brėžinį, kuriame nustatyti planuojamo sklypo pagrindiniai naudojimo reglamentai ir papildomi reikalavimai. Pagrindinis+brėžinys_001_1.tif
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut