Patvirtintas teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr. 0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101/0151:0003) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS (KADASTRO NR. 0101/0151:319, NR. 0101/0151:3, NR.0101/0151:2, NR. 0101/0151:350) BUVUSIAME GALGIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 8 (BARSUKYNĖS G. 57, KADASTRO NR. 0101/0151:0003) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. birželio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. gegužės 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG278713:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 30-2783 „Dėl teritorijos (kadastro Nr. 0101/0151:319, Nr. 0101/0151:3, Nr.0101/0151:2, Nr. 0101/0151:350) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00073459) sprendinių koregavimą sklype Nr. 8 (Barsukynės g. 57, kadastro Nr. 0101:0151:0003): nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties padalyti žemės sklypą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-474). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Barsukynes 57 tvirt