Patvirtintas teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0165:590)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS MAČIULIŠKIŲ KAIME, VILNIUJE, NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0165:590) TVIRTINIMO
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. balandžio 8 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG219062:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1626V „Dėl teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057510) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0165:590) ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Maciuliskiu tvirtinimas