Patvirtintas teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 22, detaliojo plano koregavimas sklype Lautės g. 48, taisant techninę klaidą ir išsprendžiant koliziją

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINIO PLANAVIMO ZONĄ NR. 22, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 44 (LAUTĖS G. 48, KADASTRO NR. 0101/0167:3892) TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ IR IŠSPRENDŽIANT KOLIZIJĄ TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio  18 d.   Nr. A30-2329/19

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo
Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 22, detaliojo plano (registro Nr. T00075781), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-2360 ,,Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 22, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 44 (Lautės g. 48, kadastro Nr. 0101/0167:3892): ištaisyti techninę (skaičiavimo) klaidą, kurią ištaisius nekinta detaliojo plano sprendinio esmė, ir pakeisti statinio aukščio altitudę iš 158,25 m į 165,00 m, bei išspręsti detaliojo plano koliziją, atsiradusią pagrindinio brėžinio grafinėje ir tekstinėje (sprendinių aprašomojoje lentelėje) dalyse nurodžius skirtingus užstatymo tankio rodiklius (grafinėje dalyje tankis – 0,12, sprendinių aprašomojoje lentelėje – 30 proc.), bei nustatyti, kad sprendinių aprašomojoje lentelėje užstatymo tankis yra 12 proc.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut