Patvirtintas teritorijos Parko g. 69B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 1052) sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0065:371), Parko gatvėje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PARKO G. 69B NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. vasario 17 d. Nr. A30-517

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. sausio 26 d. Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. REG20977:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 642 patvirtinto teritorijos Parko g. 69B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 1052) sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0065:371) Parko gatvėje, Naujosios Vilnios seniūnijoje, (Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-13-16-195). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.