2019-04-16 patvirtintas teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sklypo Nr. B-13 ( Arnavos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:1911), Arnavos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0167:1843), Dituvos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1844) ir Dituvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:1884) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. B-13 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  16 d.   Nr. A30-777/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 27 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG100549:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00056365) sklypo Nr. B-13, pertvarkyto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2541) Plytinės kaime planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (registro Nr. T00069453), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 30-1236 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2541) Plytinės kaime plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių sklypuose Arnavos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:1911), Arnavos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0167:1843), Dituvos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1844) ir Dituvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:1884) koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-561). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagr-Brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut