Patvirtintas teritorijos prie A. P. Kavoliuko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Laisvės pr. 36 (kadastro Nr. 0101/0038:14)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE A. P. KAVOLIUKO GATVĖS IR LAISVĖS PROSPEKTO SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (LAISVĖS PR. 36, KADASTRO

  1. 0101/0038:14) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ BEI SERVITUTŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  26 d.   Nr. A30-1585/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos prie A. P. Kavoliuko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtos detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-108 „Dėl teritorijos prie A. P. Kavoliuko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, (registro Nr. T00056595) nustatytų sklypo Nr. 1 (Laisvės pr. 36, kadastro
Nr. 0101/0038:14) statinių statybos zonos ir ribų bei servitutų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas pagrindinis+brėžinys), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut