PATVIRTINTAS TERITORIJOS PRIE ALGIRDO G. 75 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMAS

ĮSAKYMAS DĖL TERITORIJOS PRIE ALGIRDO G. 75 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG215023:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1283V „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių
tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057097) sprendinių keitimą, kurio tikslas – padalinti sklypą Algirdo g. 77 (kadastro Nr. 0101/0056:129), pakeisti esamą sklypo pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus ir nustatyti pagrindinius naudojimo
reglamentus bei užstatymo zoną ir ribas pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-472). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut