PATVIRTINTAS TERITORIJOS PRIE BURBIŠKIŲ G. 3 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0070:81), KEIČIANT STATYBOS ZONĄ, RIBAS, SERVITUTUS IR GATVĖS RAUDONĄSIAS LINIJAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE BURBIŠKIŲ G. 3 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0070:81), KEIČIANT STATYBOS ZONĄ, RIBAS, SERVITUTUS IR GATVĖS RAUDONĄSIAS LINIJAS, TVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 ir 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu
Nr. 1-750 „Dėl teritorijos prie Burbiškių g. 3 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057958) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0070:81) keičiant statybos zoną, ribas, servitutus ir gatvės raudonąsias linijas pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Burbiskiu 3