Patvirtintas teritorijos prie Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE ČEKONIŠKIŲ, GELEŽIŲ IR VARNĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 11-1 (KNYPAVOS G. 44, KADASTRO NR. 0101/0167:1801) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG290001:
1. T v i r t i n u teritorijos prie Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 11-1 (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801) sprendinius, kurių tikslas – padalyti žemės sklypą (Knypavos g. 44, kadastro Nr. 0101/0167:1801), nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-501). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,                                                   Lina Koriznienė
Elektroninio dokumento nuorašas
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas

Nuoroda:

Knypavos tvirt