PATVIRTINTAS TERITORIJOS PRIE DARIAUS IR GIRĖNO IR TŪKSTANTMEČIO GATVIŲ DETALUSIS PLANAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE DARIAUS IR GIRĖNO IR TŪKSTANTMEČIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. spalio 13 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG195592:

  1. T v i r t i n u apie 6,8 (šešių ir aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos prie Dariaus ir Girėno ir Tūkstantmečio gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalųjį planą, kurio rengimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, patikslinti esamų sklypų ribas ir plotus, nustatyti (patikslinti) privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą (teritorijos užstatymo ir naudojimo tipą, kitą žemės sklypų naudojimo paskirtį, komercinės paskirties objektų, atskirųjų želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių naudojimo būdus, leistinus statybos reglamentus) ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-211). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut