Patvirtintas teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Eišiškių pl. 13

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE EIŠIŠKIŲ PL. 13 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE EIŠIŠKIŲ PL. 13 TVIRTINIMO

 

2021 m. sausio  29   d.   Nr.   A30-344/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. lapkričio 25 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG160778 su pritarimu teikimui tvirtinti (TPDRIS procesas Nr. K-VT-13-20-359):

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Eišiškių pl. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Eišiškių pl. 13 (kadastro Nr. 0101/0070:53), kuriuo pakeistas sklypo naudojimo reglamentas, pagal pridedamą brėžinį.   Sprendiniai
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut