Patvirtintas teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS DĖL TERITORIJOS PRIE GUNKLIŠKIŲ IR TOTORIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2023 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius                                                                                                                                                                    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. sausio 24 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG260753:

  1. T v i r t i n u apie 12,6 (dvylikos ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detalųjį planą: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į teritorijos tarp Galvės, Gunkliškių, Trampolio ir E. Andrė gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies, kuriai pritarta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1616, metmenis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-533). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut