Patvirtintas teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00078016) keitimas sklypuose Nr. 1 (Moravų g. 1, kadastro Nr. 0101/0073:326), Nr. 2 (Moravų g. 3, kadastro Nr. 0101/0073:303), Nr. 3 (Moravų g. 5, kadastro Nr. 0101/0073:317), Nr. 4 (Moravų g. 7, kadastro Nr. 0101/0073:278), Nr. 5 (Moravų g. 9, kadastro Nr. 0101/0073:293), Nr. 6 (Moravų g. 11, kadastro Nr. 0101/0073:280), Nr. 7 (Moravų g. 13, kadastro Nr. 0101/0073:273), Nr. 8 (Moravų g. 15, kadastro Nr. 0101/0073:316) ir Nr. 9 (Moravų g. 17, kadastro Nr. 0101/0073:279)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 12 HA TERITORIJOS PRIE GURIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KEITIMO SKLYPUOSE MORAVŲ G. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 IR 17 TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  2 d.   Nr. A30-1356/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m.
birželio 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG109555:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
    gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-4032 patvirtinto apie 12 (dvylikos) ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00078016) keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti (nustatyti) suplanuotų sklypų Nr. 1 (Moravų g. 1, kadastro Nr. 0101/0073:326), Nr. 2 (Moravų g. 3, kadastro Nr. 0101/0073:303), Nr. 3 (Moravų g. 5, kadastro Nr. 0101/0073:317), Nr. 4 (Moravų g. 7, kadastro Nr. 0101/0073:278), Nr. 5 (Moravų g. 9, kadastro Nr. 0101/0073:293), Nr. 6 (Moravų g. 11, kadastro Nr. 0101/0073:280), Nr. 7 (Moravų g. 13, kadastro
    Nr. 0101/0073:273), Nr. 8 (Moravų g. 15, kadastro Nr. 0101/0073:316) ir Nr. 9 (Moravų g. 17, kadastro Nr. 0101/0073:279) ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-161). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

          Pagrindinis+brėžinys

  1. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut