Patvirtintas teritorijos prie Kalvarijų gatvės sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir 15 detaliojo plano, patvirtinto 1997-11-27. sprendimu Nr. 1925V ,,Dėl teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE KALVARIJŲ GATVĖS (BALTUPIŲ 3 MIKRORAJONO DETALIOJO PLANO PAPILDYMO) SKLYPŲ P. SMUGLEVIČIAUS G. 13 IR 15 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2016 m. balandžio 22 d. Nr. 30-923

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 6 d. teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo aktą Nr. TP1-157:

1. T v i r t i n u teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papipldymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir 15 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1925V ,,Dėl teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių Arvydas Darulis