Patvirtintas teritorijos prie Kaminkelio ir Kapsų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1751) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE KAMINKELIO IR KAPSŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO KAPSŲ G. 11 STATINIŲ STATYBOS ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTO PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2017 m. vasario 17 d. Nr. A30-522

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u teritorijos prie Kaminkelio ir Kapsų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1751), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-1228, koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 44 (kadastro Nr. 0101/0071:338) Kapsų g. 11, Naujininkų seniūnijoje, statinių statybos zoną, ribas ir servitutą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė