Patvirtintas teritorijos prie Kuršių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Terasų g. 20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE KURŠIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE TERASŲ G. 20 TVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 1-224 „Dėl teritorijos prie Kuršių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registracijos Nr. T00077296) sprendinių koregavimą sklype Terasų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0070:325): pakeisti statybos zoną ir statybos ribas pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Terasu 20 tvirt