Patvirtintas teritorijos prie Kuršių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Terasų g. 23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE KURŠIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) SKLYPE TERASŲ G. 23 TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio   14  d.   Nr.   A30-799/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 1-224 ,,Dėl teritorijos prie Kuršių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Kuršių gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00077296) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype        Nr. 80 (kadastro Nr. 0101/0070:314) Terasų g. 23, keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

sklypo+planas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut