Patvirtintas teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Liepkalnio g. 102A (kadastro Nr. 0101/0073:982)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE LIEPKALNIO G. 102A (KADASTRO NR. 0101/0073:982) TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 491 „Dėl teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055725) sprendinių koregavimą sklype Liepkalnio g. 102A (kadastro Nr. 0101/0073:982): koreguoti statybos zoną, ribą, įvažiuojamojo kelio vietą, teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, susiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingus servitutus ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Liepkalnio