Patvirtintas teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas (kadastro Nr. 0101/0011:238)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE MEŠKERIOTOJŲ G. 22 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (KADASTRO NR. 0101/0011:238) TVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG236383:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054308) sprendinių koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu sklype (kadastro
Nr. 0101/0011:238): pakeisti rekreacinės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-407). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių
Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Meskeriotoju 22 tvirt