Patvirtintas teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0011:219)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE MEŠKERIOTOJŲ G. 22 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0011:219) TVIRTINIMO
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. vasario 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG211570:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054308) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype (kadastro Nr. 0101/0011:219): nekeičiant žemės sklypo ribų, dydžio ir naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-532). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Meskeriotoju 22 tvir