Patvirtintas teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ G. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 14 (SANTAROS G. 5, KADASTRO NR. 0101/0005:339) TVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 1 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG235610:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054431), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A30-2545/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0005:339) tvirtinimo ištaisant detaliojo plano spragą“, sprendinių koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339), kurio tikslas: nekeičiant nustatytų žemės sklypo ribų ir žemės naudojimo būdų pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-135). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė

Nuoroda:

Moletu 11 tvir