Patvirtintas teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ozo g. 41

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE OZO G. 39, 39A IR 41 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (OZO G. 41) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. kovo     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. kovo 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG171579:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1327 ,,Dėl teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 3 Ozo g. 41 (kadastro Nr. 0101/0029:94) sprendinių koregavimą, pakeičiant pastatų aukštį iki 25 metrų, nekeičiant kitų privalomųjų detaliojo plano reikalavimų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-20-367). Pagrindinis brėžinys pridedamas.  Ozo+41+TPD+pagr+brez_KOR
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut