Patvirtintas teritorijos prie Pilaitės prospekto detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 2 (Jono Budrio g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:1101) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE PILAITĖS PROSPEKTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. 2 (JONO BUDRIO G. 8, KADASTRO NR. 0101/0167:1101) KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2023 m. liepos d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2023 m. liepos 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG286395:
1. T v i r t i n u teritorijos prie Pilaitės prospekto detaliojo plano (TPD Nr. T00055162), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-285 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos prie Pilaitės prospekto detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 (Jono Budrio g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:1101) tikslu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-954). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Budrio 8 tvirt