Patvirtintas teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE PRAMONĖS G. 152 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE PRAMONĖS G. 182 (KADASTRO NR. 0101/0066:23) IR PRAMONĖS G. 184 (KADASTRO NR. 0101/0066:24) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. balandžio 11 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG272235:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu „Dėl teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ (registro Nr. T00055387) patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo sujungti sklypus ir juos padalyti, padalytiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-890). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Pramones 184 tvirt