Patvirtintas teritorijos prie Ratilų gatvės detaliojo plano koregavimas sklype Nr. 2 Ratilų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0068:130)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE RATILŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE NR. 2 RATILŲ G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0068:130) TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugsėjo 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG191439:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-253 ,,Dėl teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054806) sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 Ratilių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0068:130): pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų ir rekreacinių miškų sklypo ribų, patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Nuoroda:

Ratilu