Patvirtintas teritorijos prie Rokantiškių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rokantiškių g. 4E

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE ROKANTIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE ROKANTIŠKIŲ G. 4E TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės  14 d.   Nr. A30-1603/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. balandžio 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG175293:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Rokantiškių gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1610 ,,Dėl teritorijos prie Rokantiškių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Rokantiškių g. 4E (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-625). Pagrindinis brėžinys pridedamas.  ROKANTIŠKIŲ+4E+PAGRINDINIS+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut