Patvirtintas teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0030:64) ir (kadastro Nr. 0101/0030:110)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. 14 (KADASTRO NR. 0101/0030:64) IR NR. 15 (KADASTRO NR. 0101/0030:110) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio  15 d.   Nr. 78/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 18 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG126717:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklypuose Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:64) ir Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0030:110) koregavimą sujungiant sklypus ir sujungtame sklype nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-636). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                              Pilaitės_pr._24_DPK+Pagrindinis Brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut