Patvirtintas teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 2, Nr. 10, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE NR. 2, NR. 10, NR. 11 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE TVIRTINIMO
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. sausio 24 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG260735:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sprendinių koregavimą
sklypuose Nr. 2, Nr. 10, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje: atlikti nustatytų žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus Pilaitės prospekto ir Senosios Pilaitės kelio dviejų lygių sankryžai įrengti, prijungti naujus sklypus, nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
Nr. K-VT-13-18-344). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Tvirtinimas Senosios Pilaites k.