Patvirtintas teritorijos prie sklypo Baltupio g. 61A detaliojo plano koregavimas sklype Baltupio g. 61A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO BALTUPIO G. 61A DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS ZONOS, STATYBOS RIBOS, SERVITUTŲ IR ĮVAŽIAVIMŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio  12  d.   Nr. A30-2564/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   teritorijos prie sklypo Baltupio g. 61A detaliojo plano (registro Nr. T00059638), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-109 „Dėl teritorijos prie sklypo Baltupio g. 61a detaliojo plano tvirtinimo“, statinių statybos zonos, statybos ribos, servitutų ir įvažiavimų koregavimą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pagrindinis+brezinys+Baltupio+61A

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut