Patvirtintas teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO K. VANAGĖLIO G. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. spalio 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG195459:

  1. T v i r t i n u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1615 „Dėl teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00056587) sprendinių keitimą, kurio tikslas – pakeisti (nustatyti) suplanuotos teritorijos, sklypų ribas ir plotą, naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-224). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Vanagelio